Haalbaarheidsonderzoek

Alvorens een bouwplan of ontwikkelingsplan te starten is het veelal aan te bevelen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Hierbij wordt onderzocht of het bouwplan haalbaar is binnen vooraf gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten, zodat voor de uitwerking van het bouwplan kan worden bepaald of, en in welke vorm het bouwplan doorgang vindt. Hiermee voorkomt u dat u in een bouwplan investeert, dat niet haalbaar blijkt te zijn; u kunt dan voortijdig de bouwplannen herzien en bijsturen.

Bij een haalbaarheidsonderzoek wordt in de eerste plaats onderzocht of het bouwplan procedureel haalbaar is. Hierbij wordt gekeken of het plan past in het bestemmingsplan, of er een afwijkingsprocedure dient te worden gevolgd en er wordt gepeild bij vergunningverlenende instanties wat de kans van slagen van een dergelijke procedure is en wat de te verwachten proceduretijd hierbij zal worden.

Wanneer een bouwplan procedureel haalbaar blijkt, wordt een prognose gedaan van de te verwachten onderzoeken en de hierbij gepaard gaande onderzoekskosten. Op basis van uw wensen worden bouw- of verbouwkosten bepaald en worden de aanvullende kosten zoals sloopkosten, kosten aan terreininrichting en plankosten ingeschat. Deze kosten vormen de basis van een investeringsraming, welke wordt aangevuld met niet onbelangrijke zaken als renteverlies als gevolg van proceduretijd, eventuele notariële kosten etc.

Door de kosten te vergelijken met te verwachte opbrengsten, of met uw eigen wensen en mogelijkheden, kan de haalbaarheid van het bouwplan worden bepaald en zo nodig worden aangepast.

Doordat Arco Architecten BNA veelal nauw betrokken is bij het aansturen van onderzoeksbureaus, bij aanbestedingen naar bouwondernemers en bij de uitvoering van bouwplannen is er een accurate kennis van onderzoekskosten en bouwkosten, welke steeds up to date blijft. Hierdoor kunnen nauwkeurige en reële kostenramingen worden gemaakt. Door een ruime ervaring in het doorlopen en begeleiden van een diversiteit aan bouwprocedures kan Arco Architecten BNA eveneens een realistische prognose maken van de te doorlopen procedure.

Wij kunnen dan ook in een vroeg stadium van uw plannen de nodige onzekerheden wegnemen en gezamenlijk werken aan een haalbaar bouwplan.