Milieu aanvragen

Als bedrijf of instelling kunt u te maken krijgen met een milieuvergunning. De milieuvergunning vormt een onderdeel van de omgevingsvergunning zoals deze sinds oktober 2010 van kracht is. Deze wet stelt regels aan de milieugevolgen die bedrijven veroorzaken. Hierbij wordt gekeken naar wat economisch en technisch mogelijk is om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken. Voorbeelden van gevolgen voor het milieu kunnen zijn; geluidshinder, stank en verontreiniging.

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voorschriften opgesteld. Voor sommige bedrijven kan volstaan worden met alleen een melding, voor bedrijven welke meer raakvlakken hebben op het gebied van milieu dient een vergunning te worden aangevraagd. Een melding of aanvraag kan nodig zijn om een bedrijf op te richten,- in werking te hebben, - te veranderen of - de werking ervan te veranderen.

Arco Architecten BNA kan dit traject voor u begeleiden. In de vorm van onderzoek doen naar de noodzaak, het coördineren van de noodzakelijke onderzoeken en het indienen en begeleiden van de aanvraag bij de milieudienst.